10. junij 2020
DBE Maribor

Pridobili smo certifikat kakovosti E-Qalin

a

V SVZ Hrastovec smo po aktivnih štirih letih izvajanja sistema kakovosti prejeli certifikat E-Qalin, saj je bilo naše delo z zunanjo presojo ocenjeno kot uspešno. Certifikat sistema kakovosti je dragocena pridobitev za SVZ Hrastovec, saj odseva našo uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja dejavnosti. Zaradi trenutnih razmer, ki jih je povzročila epidemija, do uradne slovesnosti ni prišlo, jo pa bodo v zavodu pripravili, ko bodo razmere dopuščale varno organizacijo dogodka. Direktorica mag. Andreja Raduha in njeni sodelavke in sodelavci so bili pridobitve certifikata izjemno veseli, saj gre za priznanje za vsakodnevno prizadevanje vsakega posameznega člana in vseh zaposlenih in uporabnikov za kakovost dela in življenja v SVZ Hrastovec.

V proces E-Qalin je bilo v ocenjevalnem obdobju vključenih 422 zaposlenih, delovalo je 14 skupin za kakovost v okviru katerih je bila skupina stanovalcev, skupina za razvoj, v kateri je delovala predstavnica zakonitih zastopnikov stanovalcev in vodstvena skupina. V prav vseh skupinah so sodelovali tudi stanovalci. V presojanem obdobju so obravnavali 65 kazalnikov in 25 kriterijev. Zaključek presoje je bil, da zavod uresničuje svoje poslanstvo tako, da v ospredje postavlja stanovalca in izvajanje kvalitetnih storitev po meri stanovalca. Posebno skrb namenjajo individualnemu načrtovanju ter da stanovalce aktivno vključujejo v pripravo individualnega načrta, izpeljavo in evalvacije. Storitve tako prilagajajo psihofizičnemu stanju stanovalca, njegovim željam, sposobnostim in potrebam. Dodatno podporo stanovalcem nudijo ključne osebe in prostovoljci, v izvajanje storitev pa vključujejo svojci in zakonite zastopnike stanovalcev.
Pravtako je bilo ugotovoljeno, da je finančno poslovanje zavoda stabilno. V letu 2018 so bili v zavodu izvedeni nadzori varuha človekovih pravic, zdravstvene inšpekcije, inšpekcije za delo in inšpektorata za okolje in prostor. V nadzoru ugotovljene pomanjkljivosti so odpravili, ukrepi pa niso bili izrečeni. Izpostavili so tudi odprtost zavoda za širšo javnost, uspešno komuniciranje in dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v katerih izvaja dejavnosti, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami, podjetji...
Družbena odgovornost in vključenost zavoda v okolje se kaže tudi s ponudbo storitev za lokalno prebivalstvo in vključevanjem lokalne javnosti v izvedbo projektov, ki pomembno vplivajo na možnosti izbire in kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. Zaposleni dajejo vtis dobrega kolektiva, naravnanega v iskanje rešitev za zadovoljevanje potreb uporabnikov, zaščito njihovih pravic in koristi, spoštovanju zasebnosti, s posebnim poudarkom na vključevanju uporabnikov v vse procese in aktivnosti, na katere zmorejo sami ali ob podpori njihovih zastopnikov vplivati.
Predvideni učinki upravljanja kakovosti so predvsem boljša kakovost storitev, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih in pomoč vodstvom ter zaposlenim pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovosti storitev. Pridobitev certfikata E-Qalin je tudi potrditev za vsakodnevno prizadevanje za sodelovanje, odprtost do sprememb in izboljšav, je zavedanje in sledenje poslanstvu ustanove.