Dobava pralnih sredstev

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.08.2018,

pod oznako JN005696/2018-BO1

Rok za oddajo ponudbe: 07.09.2018  DO 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov  : do vključno 30.08.2018 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.