Zagotavljanje kakovosti in varnosti E-QALIN

e qualin 300x171Sistem zagotavljanja kavosti E-Qalin omogoča stalno izboljševanje storitev na socialnem in zdravstvenem področju, nadaljnje razvijanje standardov in primerljivost dosežkov. K temu prispeva poudarek na usposobljenosti in vključevanju vseh sodelujočih dejavnikov, kar se dosega z razvijanjem organizacije, povratnimi informacijami in refleksijo.
V SVZ Hrastovec skrbimo za nenehen razvoj in spremljanje kakovosti bivanja in izvedenih storitev. Uvajanje sistema kakovosti je prioritetna naloga, ki bo dodatno potrdila uspešnost in kakovost izvedenih storitev. Uvedba sistema kakovosti je velik zalogaj zaradi velikosti zavoda in razpršenosti bivalnih struktur, kjer se storitve izvajajo.
Končni cilj uvedbe sistema kakovosti je zato certifikat kakovosti, ki bo v širšem evropskem pomenu predstavljal nov standard kakovosti oskrbe v zavodu.   

V zavodu smo septembra 2016 začeli uvajati vseevropski model upravljanja kakovosti v ustanovah socialnega varstva E-Qalin, kot nam narekuje Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Model E-Qalin poteka po ocenjevalnih obdobjih, pri čemer je vsako razdeljeno na tri faze, ki trajajo po eno leto. V letu 2017 smo z implementacijo sprememb v različnih strukturah in procesih nadaljevali prvo fazo in 19. septembra začeli z novo, to je drugo fazo sistema E-Qalin.
Od 19. septembra do 4. decembra 2017 je 16 skupin za kakovost ocenjevalo 24 izbranih kriterijev s 5 različnih vidikov, in sicer so se kriteriji nanašali na vidike: stanovalci, delavci, vodstvo, okolje in učeča se organizacija. Na sedežu zavoda je bilo aktiviranih 9 skupin za kakovost, medtem ko je bilo na lokacijah dislociranih bivalnih enot v teku 5 skupin. V omenjenih skupinah so medsebojno sodelovali zaposleni in stanovalci. Imeli smo tudi skupino, v kateri so bili člani samo stanovalci, in posebej vodstveno skupino za kakovost, ki jo model E-Qalin zahteva.
Vse omenjene skupine so glede na izbrane kriterije podale svoje predloge za izboljšave struktur in procesov v zavodu. V drugi fazi je bilo skupno podanih 464 predlogov. Skupina za razvoj, članica katere je bila tudi zakonita zastopnica enega izmed stanovalcev, je 79 predlogov sprejela, 239 predlogov zavrnila in 146 predlogov obrazložila kot takšnih, ki se v zavodu že izvajajo. Skupina za razvoj je predloge sprejela ali zavrnila, odvisno od smotrnosti predloga in trenutnih finančnih, kadrovskih in drugih zmožnosti zavoda. Vsi predlogi so bili predstavljeni 8. decembra 2017 na zaključni prireditvi.
V drugi fazi smo poleg izbranih kriterijev določili tudi 8 novih kazalnikov, na osnovi katerih se v modelu E-Qalin spremlja kakovost rezultatov.
V letu 2018 nadaljujemo z uporabo sistema kakovosti E-Qalin, ki nam kaže, kaj je v zavodu uspešno in smiselno, kot tudi to, kaj bi bilo dobro spremeniti oziroma izboljšati. V zavodu bodo še naprej potekale implementacije sprememb, ki so bile sprejete na podlagi predlogov skupin za kakovost v prvi in drugi fazi sistema kakovosti E-Qalin, ki smo ju začeli izvajati v letih 2016 in 2017.
Tako imenovano tretjo fazo bomo začeli izvajati v mesecu septembru 2018, ko bomo odprli še zadnjih dvaindvajset kriterijev in osem kazalnikov ter z vključitvijo novih delavcev in stanovalcev oblikovali spremenjene skupine za kakovost, ki bodo izbrane kriterije ocenjevale. Cilj v letu 2018 je tudi s pomočjo modela E-Qalin dvigniti uspešnost in kakovost izvedenih storitev za stanovalce, hkrati pa z aktivno vključitvijo čim več zaposlenih v model povečati prispevek zaposlenih k učinkovitemu delovanju zavoda.
Ne nazadnje se bomo s koncem tretje faze približali tudi zunanji presoji in certificiranju. Cilj je uspešno prestati zunanjo presojo, ki jo bodo s pregledom dokumentacije in izvedbo obiska v zavodu opravili v akreditirani družbi, ter za dobo treh let pridobiti certifikat kakovosti E-Qalin.