CS Hodoš

Center starejših Hodoš je namenjen ostarelim osebam iz lokalne skupnosti in starejšim osebam s posebnimi potrebami – osebam s težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju. Je prvi center v slovenskem prostoru, ki je namenjen pretežno starejšim osebam s posebnimi potrebami.V Centru starejših Hodoš biva 70 stanovalcev.

V centru  bivajo starostniki in starostniki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč in oskrbo pri vseh življenjskih aktivnostih. Gre za ljudi, ki so vse svoje življenje preživeli po zavodih, zato je še posebej pomembno, da preživijo starost v okolju, ki jim bo nudilo dovolj varnosti, miru in udobja, pa kljub vsemu nudilo številne aktivnosti, prilagojene  starostnikom, ki jim popestrijo življenje.

V Centru starejših Hodoš so ustvarjeni takšni pogoji bivanja, da stanovalcem omogočajo optimalno vključenost, medsebojno druženje in krepitev socialnih interakcij. V centru je tako stanovalcem omogočena aktivna udeležba ter sodelovanje v raznih aktivnostih na vseh področjih človekovega delovanja.

Aktivnosti so del življenja vsakega posameznika in so nujne za človekov obstoj in preživetje. Imajo številne lastnosti, uporabljajo se kot orodje za učenje, ki omogoča stanovalcem raziskovanje samega sebe, drugih in okolja. Z aktivnostmi posameznik razvija spretnosti, spoznava lastne zmogljivosti in omejitve. Aktivnosti stanovalce motivirajo, stimulirajo njihove občutke ter obnavljajo njihovo energijo na fizični in mentalni ravni.  Aktivnosti ponujajo tudi zadovoljstvo in razvedrilo, omogočajo, da ljudje počnejo, kar jih zanima, ponujajo zabavo, socialne stike in so posrednik za izražanje.

Posamezniku v centru je omogočeno, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju, z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti. Stanovalci so vsakodnevno vključeni v tiste namenske aktivnosti, ki sestavljajo njegovo življenje in mu prinašajo smisel ter zadovoljstvo tudi takrat, ko se sposobnost za to bistveno spremeni ali zmanjša zaradi bolezni, poškodbe ali staranja.

 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
Izvajalec storitve pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu za Občino Hodoš je Socialno varstveni zavod Hrastovec, enota Center starejših Hodoš, Hodoš 55, 9205 Hodoš.

KAJ JE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU?
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

KDO JE UPRAVIČEN DO STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU?
Upravičenci do storitve so občani Občine Hodoš, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

KAJ OBSEGA SOCIALNA OSKRBA NA DOMU?

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz zgoraj navedenega.

KAKO PRITI DO STORITVE?

Storitev se prične na zahtevo upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca na podlagi izpolnjene prošnje za izvajanje te storitve ter sklenjenega dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialne oskrbe na domu.

Vse potrebne informacije in pomoč vam je na voljo na Občini Hodoš, v času uradnih ur vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro ter v sredo med 14.00 in 16.00 uro

ali pri izvajalcu storitve, SVZ Hrastovec, Center starejših Hodoš, Hodoš 55, vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro. 

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na domu

KONTAKT
Socialno varstveni zavoda Hrastovec
Center starejših Hodoš
, Hodoš 55, 9205 Hodoš
Telefonska številka: 02/559 88 20
Fax.: 02/559 88 29
e-mail:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš
Telefonska številka: 02/559 80 21
Fax.: 02/559 80 20
e-mail:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.