Računovodska služba

Računovodska služba v SVZ Hrastovec opravlja naslednje naloge:

  • vodenje finančnega, knjigovodskega in računovodskega poslovanja,

  • obračun storitev oskrbe, zdravstvene nege in tržne dejavnosti,

  • obračun materialnega poslovanja in plač,

  • blagajna,

  • vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter

  • finančno načrtovanje, poročanje in spremljanje poslovanja.