Služba zdravstvene nege

Preprečevanje bolezni skupaj s pravočasno dostopnostjo do učinkovitega zdravljenja in zdravstveni storitev  stanovalcem je ključna komponenta zdravstvene dejavnosti v zavodu. Obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih opravljajo zdravstveni delavci in sodelavci pri varovanju zdravja, preprečevanju, zgodnjem odkrivanju bolezni in zdravljenju stanovalcev.

V Zavodu je za stanovalce organizirana za  osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost, ki jo izvajajo zdravniki specialisti iz različnih kliničnih področij.

Osnovna zdravstvena dejavnost:

Delo zdravnika splošne medicine  temelji na spremljanju zdravstvenega stanja stanovalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja stanovalcev, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolezni, diagnostično terapevtskih storitvah, napotitvi na nadaljnje diagnostične preiskave v druge zdravstvene ustanove, odločanju o indikaciji posebnih varnostnih in varovalnih ukrepov, preventivnem zdravstvenem varstvu stanovalcev, vodenju ustrezne dokumentacije, predpisovanju pripomočkov za inkontinenco, predpisovanju medicinsko tehničnih pripomočkov, priprava receptov, podajanju informacij o zdravstvenem stanju stanovalcem in njihovim svojcem, timskem sodelovanju s službo zdravstvene nege in ostalimi strokovnimi službami.

Splošna ambulanta Hrastovec:

 • zbiranje informacij iz vseh zavodskih enot in posredovanje pristojnim službam
 • ambulanta splošne medicine
 • specialistične ambulante:

             - psihiater
             - nevrolog
             - fiziater

 • osnovna laboratorijska diagnostika
 • snemanje EKG in EEG
 • naročanje stanovalcev na specialistične preglede in organizacija prevozov
 • naročanje in razdeljevanje zdravil in sanitetnega materiala za vse enote zavoda (zavodska lekarna)
 • arhiviranje zdravstveno-negovalne dokumentacije
 • preskrba z zdravili
 • aplikacija zdravil po naročilu zdravnika
 • odvzem krvi in drugih materialov za laboratorijske preiskave
 • aplikacija infuzij
 • aplikacija inhalacij
 • aplikacija kisika
 • aspiracija
 • nudenje prve pomoči
 • izvajanje posebnih varovalnih ukrepov
 • hranjenje po hranilni sondi
 • zdravstvena nega stome
 • prevezi
 • merjenje vitalnih funkcij
 • spremstvo stanovalcev v druge zdravstvene ustanove

Zdravstvena nega:

 • zdravstvena nega nepomičnih stanovalcev
 • zdravstvena nega na Varovanem oddelku
 • zdravstvena nega stanovalcev z demenco
 • zdravstvena nega stanovalcev, ki so kolonizirani z večkratno odpornimi mikroorganizmi
 • paliativna zdravstvena oskrba
 • zdravstvena nega kronično bolnih
 • izvajanje pedikure
 • zdravstvena nega v skupnosti
 • zdravstveno vzgojno delo

Učna baza in izobraževanje

 • učna baza za študente Fakultete za    zdravstvene vede Univerze v Mariboru
 • učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole Maribor
 • mentorstvo pripravnikom
 • kontinuirano izobraževanje in sledenje strokovnim smernicam
 • stalno iskanje novih rešitev