Dobava zdravil

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 5.8.2019, pod oznako JN005563/2019 -BO1

Rok za oddajo ponudbe: 27.08.2019 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 19.08.2019 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.